Visa Canada

Lệ phí nộp hồ sơ visa du lịch Canada

.
Bảng phí dịch vụ nộp hồ sơ visa du lịch Canada: (Áp dụng từ ngày 02 tháng 11 năm 2014)
.
Phí xét duyệt hồ sơ Giá 90 USD 
Phí sinh trắc học Giá 55 USD
Tổng cộng Giá 145 USD

© 2010 by Visa Canada. All rights reserved.